Cách Âm

Tạo môi trường học tập và làm việc yên tĩnh, tập trung, không bị ô nhiễm tiếng ồn