Cách Điện

Tạo môi trường học tập và làm việc an toàn khi trời có giông sét, và thân thiện với các thiết bị dùng điện