Chịu Lực Tác Động

Cường độ chịu kéo, cường độ dãn khi đứt, cường độ uốn cong